ดาวน์โหลด

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอเช่าที่ดินในการพัฒนาเชิงพาณิชย์

รายการเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการขอเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ (Check List)

บัญชีอัตราค่าภาระ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

คู่มือการใช้งาน AOT ASSET