บัญชีอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ในกิจการของ ทอท. ฉบับปี 2559

                                                                                           NEW!! รอบปรับปรุงจาก กพท. (ฉบับปรับปรุงเมื่อ 1 ก.ค.65)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานเชียงราย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่