ประกาศ ทอท. เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณถนนเชียงใหม่ – หางดง