ทอท.พร้อม! ให้เอกชนร่วมพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย  พ.ค.66 นี้                      

      ทอท.พร้อมเปิดประมูลโครงการเพื่อพัฒนาที่ดิน 465 ไร่ บริเวณแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย ติดกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเดินทางสะดวก โดยมีเส้นทางเข้าออกจากโครงการไปยังท่าอากาศยาน เชื่อมไปยังถนนบางนาตราดและถนนลาดกระบัง มีขนาดแปลงที่ใหญ่เหมาะแก่การพัฒนา พร้อมทั้งมีระบบสาธารณูปโภครองรับ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเป็นพื้นที่รองรับการเติบโตของธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ สนับสนุนให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางหลักในการขนส่งทางอากาศในภูมิภาค (Aviation Hub)  โดยจะดำเนินการเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลโครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ในเดือน พ.ค.66 นี้

    แนวคิดโครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    1. ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Distribution Center : PDC) เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร และสินค้าเน่าเสียง่าย ทำหน้าที่รวบรวมและซื้อขายสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่ตกเกรดจากการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออก เป็นพื้นที่รับและกระจายสินค้า มีพื้นที่สำหรับควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เป็นที่คัดคุณภาพ ทำความสะอาด และตัดแต่งสินค้าเกษตรที่มาจากแหล่งผลิต เก็บ และ พักสินค้าเกษตรที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอจำหน่ายหรือจัดส่ง โดยมีระบบป้องกันกลิ่นรบกวน

    2. ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและจัดเตรียมสินค้าเกษตรก่อนส่งออก (Pre-Shipment Inspection Center : PSI)  เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และจัดการสินค้าเกษตรก่อนส่งออก เพื่อให้สินค้าส่งออกของไทยผ่าน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก่อนถูกขนส่งไปยังประเทศปลายทาง เพื่อช่วยป้องกันการถูกปฏิเสธและตีกลับสินค้า ลดการสูญเสีย  ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งออกรวมทั้งลดค่าเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

     ขั้นตอนและกำหนดการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

     + เดือน พ.ค.66 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ทอท. 

     + เดือน มิ.ย.66 จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอ และชี้แจงเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการฯ

     + เดือน ส.ค.66 ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานเพื่อขอรับสิทธิประกอบกิจการฯ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ, นำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอผลงานด้านเทคนิค และเปิดซองเสนอค่าตอบแทน

ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนดังกล่าวได้ที่ www.airportthai.co.th และช่องทางอื่น ๆ ของ ทอท.