เกี่ยวกับ AOT ASSET


AOT ASSET เป็นชื่อเรียกย่อของผลงานนวัตกรรมประเภทกระบวนการ (Process Innovation)
ที่เรียกว่า AOT Property Portfolio (ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน) ที่เกิดขึ้นภายใต้นโยบายลดค่าใช้จ่ายขององค์กรระหว่างปีงบประมาณ 2563-2564 ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และส่วนงานภายในองค์กร ยังคงต้องดำเนินการอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์องค์กรในการพัฒนารายได้ภายนอกอาคารและพื้นที่ว่างเปล่าที่กำหนดไว้ ดังนั้น นวัตกรจากฝ่ายบริหารทรัพย์สินจึงพัฒนาเครื่องมือที่เป็นระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน ให้เรียกดูที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.จากแผนที่ดาวเทียม Google ที่ให้รายละเอียดตำแหน่ง/พิกัด ขนาดพื้นที่ ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก กำกับไว้เฉพาะแปลงที่ดิน

                   การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยการแสดงภาพจริงของที่ดิน 360 องศา พร้อมเห็นภาพชัดเจนในระดับถนน (Street View) เมื่อคลิกค้นหาข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ท ซึ่งเป็นข้อจำกัดแต่เดิมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลรูปภาพระหว่างกัน นอกจากนี้บุคลากรขององค์กรก็ได้ประโยชน์จากแผนที่ดังกล่าวในการระบุถึงเลขที่โฉนด/เอกสารสิทธิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตที่ดิน ป้องกันการบุกรุกและล่วงล้ำของทรัพย์สินได้