คำถามที่่พบบ่อย ?

คำถามทั่วไป

คำถามเกี่ยวกับที่ดินศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ ทสภ. (แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย)

 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • ท่าอากาศยานเชียงราย
 • ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • ที่ราชพัสดุ (LEASEHOLD)
 • ที่ดินกรรมสิทธิ์ของ ทอท. (FREEHOLD)

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ที่ราชพัสดุ – คุณศรายุทธ สบายจิต                                                  อีเมล : sarayut.s@airportthai.co.th โทร : 0213 2203 1

ที่ดินกรรมสิทธิ์ ทอท. – คุณอำนาจ ปรีเปรม                                              อีเมล: amnat.p@airportthai.co.th โทร : 0213 2219 0                     

เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น

นัดเยี่ยมชมทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ที่ราชพัสดุ – คุณศรายุทธ สบายจิต                                                  อีเมล : sarayut.s@airportthai.co.th โทร : 0213 2203 1

ที่ดินกรรมสิทธิ์ ทอท. – คุณอำนาจ ปรีเปรม                                              อีเมล: amnat.p@airportthai.co.th โทร : 0213 2219 0                     

เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น

        ที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย เป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของ ทอท. ตั้งอยู่ติดกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางทิศตะวันออก ซึ่งสามารถเข้าออกได้ 2 ทาง คือ ถ.สุวรรณภูมิ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (600 เมตร) และ ถ.วัดศรีวารีน้อย (2.7 กิโลเมตร) ที่เชื่อมต่อออกสู่ ถ.บางนา-ตราด (10 กิโลเมตร)  และ ถ.ลาดกระบัง (9.8 กิโลเมตร)                           ที่ดิน แบ่งออกเป็น 7 แปลง โดยมีเนื้อที่ดิน ดังนี้

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูข้อมูล และรายละเอียดที่ดินในเว็บไซต์ของ ทอท.ได้ที่ www.airportthai.co.th หรือหน้าเว็บเพจ https://aotasset.airportthai.co.th/sriwareenoi/

โครงการที่เป็นกิจกรรมการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก อันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม ได้แก่

 • โรงแรม
 • การขนส่งและโลจิสติกส์
 • สำนักงานและศูนย์ธุรกิจ
 • ร้านค้าและศูนย์การค้า
 • การท่องเที่ยว และนันทนาการ
 • การประชุม สัมมนา และนิทรรศการ
 • ที่พักอาศัย
 • การศึกษา
 • การรักษาพยาบาล
 • กิจกรรมอื่น ๆ ที่จะตกลงกัน

ทั้งนี้ โครงการที่พัฒนาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ส่งผลกระทบหรือขัดต่อเงื่อนไขสัญญาระหว่าง ทอท. กับผู้ประกอบการปัจจุบัน ไม่มีการประกอบธุรกิจแอบแผง ไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบความปลอดภัยด้านการบินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ทอท. มีแนวคิดหลักในการพัฒนาที่ดินเป็น “ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”  พัฒนาพื้นที่เป็นพื้นที่การสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งเสริมให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางหลักในการขนส่งทางอากาศในภูมิภาค (Aviation Hub)

ทอท.คำนึงถึงกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจและการสร้างรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน ณ ทสภ. โดยริเริ่มการพัฒนาโครงการลำดับต้น 2 โครงการที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยานในรูปแบบ  BOT ได้แก่

1. โครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเริ่มเปิดประมูลในเดือน พ.ค.66

แนวคิดโครงการ

     1) ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Distribution Center : PDC) เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร และสินค้าเน่าเสียง่าย ทำหน้าที่รวบรวมและซื้อขายสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่ตกเกรดจากการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้าก่อนการส่งออก เป็นพื้นที่รับและกระจายสินค้า มีพื้นที่สำหรับควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เป็นที่คัดคุณภาพ ทำความสะอาด และตัดแต่งสินค้าเกษตรที่มาจากแหล่งผลิต เก็บ และ พักสินค้าเกษตรที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วเพื่อรอจำหน่ายหรือจัดส่ง โดยมีระบบป้องกันกลิ่นรบกวน

    2) ศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและจัดเตรียมสินค้าเกษตรก่อนส่งออก (Pre-Shipment Inspection Center : PSI)  เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และจัดการสินค้าเกษตรก่อนส่งออก เพื่อให้สินค้าส่งออกของไทยผ่าน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานก่อนถูกขนส่งไปยังประเทศปลายทาง เพื่อช่วยป้องกันการถูกปฏิเสธและตีกลับสินค้า ลดการสูญเสีย  ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการส่งออกรวมทั้งลดค่าเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยในการทำการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรก่อนส่งออก ผู้ประกอบการจะต้องได้รับสิทธิดำเนินการจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอเรเตอร์ จำกัด (AOT TAFA Operator Co.,Ltd : AOTTO)

2. โครงการ Airport Logistics Park

จะเริ่มเปิดประมูลภายหลังเมื่อการประมูลโครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจรแล้วเสร็จ

แบ่งตามกิจกรรมการพัฒนาได้เป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 เป็นโครงการประกาศเชิญชวนด้วยวิธีประมูล มีขั้นตอน ดังนี้

 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดประกาศ ณ ท่าอากาศยาน และ เว็บไซต์ airportthai.co.th
 • จำหน่ายเอกสารการยื่นข้อเสนอแก่ผู้สนใจพัฒนาโครงการ
 • การชี้แจงเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการ
 • ผู้ร่วมประมูลพัฒนาโครงการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอทางเทคนิค
 • เปิดซองเสนอค่าตอบแทน
 • นำเสนอผลการประมูลค่าตอบแทนเพื่อขออนุมัติให้สิทธิประกอบกิจการต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (2 คณะ)
 • จัดทำสัญญากับผู้ประกอบการ

กรณีที่ 2 เป็นโครงการอื่น ๆ

 • ผู้สนใจพัฒนาโครงการมีหนังสือแจ้งความประสงค์พัฒนาโครงการ แปลงและขนาดที่ดินที่จะพัฒนา รวมทั้งกรอบแนวคิดของโครงการ
 • ผู้ประกอบการจัดทำรายละเอียดข้อมูลโครงการตาม Checklist ที่ ทอท.กำหนด และส่งให้ ทอท.พิจารณา
 • การประชุมนำเสนอแนวคิดพัฒนาโครงการ
 • การชี้แจงเงื่อนไขการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการโครงการ
 • ผู้ร่วมประมูลพัฒนาโครงการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอทางเทคนิค
 • เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้สิทธิประกอบกิจการฯ
 • ร่างสัญญาและจัดทำสัญญากับผู้ประกอบการ

หมายเหตุ หากมีผู้สนใจมากกว่า 1 ราย จะพิจารณาแนวทางเป็นวิธีการประมูลหรือคัดเลือกตามความเหมาะสมต่อไป

 

เป็นบริษัท/นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเปิดให้กรณีมีการ Joint Venture เพื่อเสนอโครงการได้

ระยะเวลาให้เช่า ขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรมที่จะพัฒนาบนพื้นที่ รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุน หากกิจกรรมนั้น ๆ เข้าข่ายวิธีการประมูล จะมีรายละเอียดกำหนดไว้ใน TOR อยู่แล้ว

Certified Hub Free Zone คือ โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรตามมาตรฐานของประเทศปลายทางภายในเขตปลอดอากร (Pre-shipment Inspection Center : PSI) ของ ทสภ.
ซึ่งในวันนี้บริษัท AOTTO (บริษัทลูกของ ทอท.) ได้ริเริ่มโครงการนำร่อง Perishable Premium Lane (PPL) หรือโครงการเตรียมสถานที่สำหรับจัดเตรียมสินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายที่มีแผนดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกายภาพที่เหมาะสม เพื่อรองรับการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออกและกระจายสินค้าการเกษตรของภูมิภาคอาเซียนไปยังประเทศปลายทางได้อย่างมีมาตรฐานสากลและจะพัฒนาไปสู่ศูนย์ตรวจสอบฯ บนที่ดินแปลงวัดศรีวารีน้อยอีกแห่งที่ 2 ที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่ามาก

กิจกรรมที่จะเสนอจะต้องเป็นกิจกรรมการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก อันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยาน และไม่ส่งผลกระทบหรือขัดต่อเงื่อนไขสัญญาระหว่าง ทอท.กับผู้ประกอบการปัจจุบัน ไม่มีการประกอบธุรกิจแอบแฝง ไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ความปลอดภัยด้านการบินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนและพัฒนากิจกรรมบนพื้นที่ รวมถึงการทําประกันภัย และรับภาระในด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

โดย ทอท. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคหลักของโครงการ

ส่วนบริหารทรัพย์สิน ทอท. ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บมจ.ท่าอากาศยานไทย

โทร.0-2132-2190 และ 0-2132-2198

ตามเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.