ประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบการกิจการโครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ทสภ.
บนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย              

        บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะให้สิทธิประกอบกิจการโครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย ด้วยวิธีการประมูลเสนอค่าตอบแทน

        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มารับเอกสาร และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล จำนวน 2 ชุด มาประกอบการซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานดังกล่าว ราคา 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 และวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันศุร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารธุรกิจ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์หมายเลข 0 2535 6083 และ 0 2535 6087

        ทั้งนี้ ผู้สนใจซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ในวันและเวลาทำการของ ทอท.หรือดูข้อมูลใน www.airportthai.co.th

ประกาศ3

ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม คลิก