กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ ทสภ. (แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย)